danışmanlık

Aranacak Kelime  

 osmangazi.jpg
 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
"ÜRÜN GELİŞTİRMENİN
PAZAR PAYINDAKİ GÜCÜ
"

ikk.jpg

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü
ÜRETİM YÖNETİMİ 
 
Clipboard01.jpg
YTÜ 11. Ulusal Kalite Günleri
Üretim Yönetiminde
VERİMLİLİK SIRLARI
18Martunivlogo.jpg
ONSEKİZ MART ÇANAKKALE
ÜNİV. BİGA İ.T.B.F.
LOJİSTİKDE İNOVASYON
ve RİSK YÖNETİMİ
 
  
ARELUNIV..jpg
LOJİSTİK VE
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ


ARELUNIV..jpg
Arel Üniv. Arelsem
Satınalma-Stok ve Satınalma
Sözleşmeleri Yönetimi
Ati Danışmanlığı
Nereden Duydunuz?
İnternet.
Arkadaşımdan.
Seminerine katılmıştım.
Şans eseri.

Sonuçları Göster
  

DEĞER YÖNETİMİ

Atilla FİLİZ
ati@atillafiliz.com

Sürekli  değer  yaratabilen şirketler başarılıdır. Bu başarı şirketin  tüm  çalışanlarıyla  birlikte  "değer  yaratma"  kültürünü  özümsemesiyle sağlanabilir.
Bugün ABD ve AB  şirketlerinin yarıya yakını performanslarını dönemsel karlılıkları  ile değil değer yaratma potansiyelleri ile belirliyorlar. Bir şirketin piyasa değeri geçmişe değil geleceğe odaklıdır. Piyasa değeri kısa  dönem performansla değil o şirketin gelecekte yaratması  beklenen  nakit  akışlarının  değeriyle  orantılıdır.
Şirket paydaşları, dönemsel kardan sadece temettü oranında faydalanırken, şirket değerinin artışından yararlanma potansiyelleri çok daha fazladır.
Klasik yönetim biçiminde, şirket çalışanlarının çoğu genellikle kolay ölçülebilen ve izlenebilen üretim veya  satış  hedefleriyle  yönetiliyor.  Sermaye piyasalarının gelişmemiş olduğu ülkelerde, şirketin değeri kolayca belirlenemediğinden performans  yönlendirmelerinde etkin bir araç olarak kullanılamıyor. Böyle olunca da şirketlerin değerinin de yeterince etkin  yönetilmediği sonucu ortaya çıkıyor.
Ortaklar  açısından yaratılan değerin önemi, kısa vadeli karlılıktan daha yüksek olduğuna göre, yöneticiler için uygulanan teşvik sistemleri de, onların kısa dönemli karlılığa değil değer yaratmaya yönelik katkılarıyla orantılı olarak belirlenmelidir.
Bunun sağlanabilmesi halinde  yönetimin çıkarları ile hissedarların çıkarları arasında bir parallelik oluşturulmuş olacaktır.
Şirket yönetiminin performansı, sadece dönemsel iş sonuçlarına değil aynı zamanda  şirketi  geleceğe  hazırlamadaki  başarısına  da  bağlı olmalıdır.  Başarıyı ödüllendirmeyen sistemler, girişimciliği ve yaratıcılığı cezalandırmış olurlar. Şirketlerimizin sürekli olarak değer yaratmalarını istiyorsak, yaratıcılığı artıracak her türlü yöntemden yararlanılmalı ve  yöneticilerin  de  doğru  teşvik  araçları ile ödüllendirilmeleri sağlanmalıdır. Tüm  çalşanların  katılımı (katılımlı yönetim) ve onların değer  yaratma  konusundaki bilgi ve duyarlılıkları artırılmalıdır. Girişimcilik ve yaratıcılık olmaksızın değer yaratmak  hayaldir.

Değer Nedir?
Değer, kişilere ve zamana göre farklı  algılanan ve ölçekleri de farklı olan bir kavram. Biri için değerli olan bir şeyin, bir başkası için hiçbir anlamı olmayabiliyor.  Hatta bazen çok değerli ve anlamlı olan bir şey, aradan zaman geçtiğinde anlamsız ya da değersiz olabilmektedir. Böyle olunca da değerin subjektif bir yanının olduğu ve çok geniş bir kavram olduğu açıktır.
“Maddi değeri yok ama manevi değeri çok” deriz. Süreç tanımlamalarında “katma değeri yüksek” ya da “müşteri için değer ifade etmeyen  süreçler israftır, yok edilmelidir!” denilir. “Mutlak değer” deriz, “bizim için değerlisin’ mesajı veren davranışlar herkesin önemsediği anlamlı mesajlardır.
Kurumsal değerler var; müşteri değeri, baskın değerler var, paranın değeri var.…

Paranın Değeri
Ekonomik birimler açısından "para" toplam varlıkların (servetin) bir parçasıdır.
Ev, bono, tahvil, hisse senedi gibi para da ekonomik bakımdan bir varlıktır. Parayı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik diğer varlıkların, mal ve hizmetlerin değerlerinin para cinsinden ölçülmesidir. Yani, para aynı zamanda bir ölçüm aracıdır.
Paranın değeri başka şeylerle de karşılaştırılarak ölçülebilir. Örneğin, hisse senetleri fiyatlarının artması paranın değerinin hisse senetlerine göre düşmesidir. Aynı şekilde, konut fiyatlarının artması da paranın değerinin konutlara göre düşmesi anlamına gelir.
Değerlendirme kavramı:
Değerlendirme  kişinin kendi ölçülerine ya da konulan ölçülere uyup uymadığının veya ne kadar uyduğunun saptanmasıdır. Yani değerin derecelendirilmesine  denilmektedir. Kuruluşun nerede olduğunun kültür ve kalite boyutunda ölçümü, kurumsal -girdi kriterlerindeki- yetkinliklerinin derecelendirilmesi birer değerlendirmedir.
Özdeğerlendirme ise kurumun ya da kişinin sonuçlarını önüne koyması ve daha gerçekçi bir yaklaşımla kendi kendisini değerlendirmesidir.
Kurumsal yetkinlikler ve kurumsal performans bakımından, bulunulan noktayı anlamak, güçlü yönler, iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi vb. birer özdeğerlendirmedir.                                            
Özdeğerlendirmede amaç,  performası ve sonuç kriterlerindeki  başarının ne düzeyde olduğunu bilmektir.
İnsanlar, fizyolojik veya piskolojik doygunluk noktasına yaklaştıkça tükettikleri veya ellerindeki stoğa ekledikleri her yeni mal birimine, bir öncekine göre daha az değer verirler. Çünkü doygunluğa yaklaşma, her yeni mal biriminin getirdiği ve toplam faydaya eklediği ek faydayı (marjinal fayda) giderek azaltmaktadır. Şu halde kişinin tükettiği malın değeri, doygunluk noktasına uzak veya yakın bir noktada, tüketim ve stok miktarına bağlı olacaktır. Sonuç olarak bir malın değeri o malın rengi şekli gibi objektif bir niteliği değil tüketilen miktara ve tüketen kişinin eğilimlerine bağlı bir subjektif niteliğidir. Dikkat edilirse bütün açıklamalarda, konunun fayda, ya da miktar yönü ele alınmaktadır. Aslında fayda yönünü ele alan görüşlerin “miktarı”, miktar yönünden ele alanların “fayda” kavramını bütünüyle ihmal etmedikleri görülür.

Şirket Değeri
Bir  şirketin  değeri,  o  şirketin  ortakları için bir servet unsurudur. Ortağın portföyünde  bulunan  varlıklar  arasında,  gayrimenkuller, nakit varlıklar (tasarruf),  kıymetli  madenler,  menkul kıymetler, tablo, antika gibi değerlerin yanında  bir de şirketlerinin  hisse senetleri  vardır.  Bu varlıklar içinde “şirketin hisseleri” ortağın en önemli servet unsuru olabilir.

Şirket Değeri Nasıl Yönetilir?
Şirket  değeri  yönetimi, ya da değer  hedefli  yönetim, değere dayalı yönetim sistemleri gibi adlarla anılan yönetim biçimi  dört  ana  parçadan oluşan bir süreçtir. Bu dört ana sürecin de  kendi  içlerinde  alt  süreçleri  bulunmaktadır.
Değer  Haritasının  Çıkarılması: Öncelikle  şirketin  mevcut  durumu  ile  ulaşabildiği değeri ölçülür. Bunun yanında bu değerin ana bileşenleri ortaya koyulur  ve  bunların  nasıl  iyileştirilebileceğine  yönelik  düşünce  ve  projeler  geliştirilir.
Değer Yaratımı: Şirketin değerinin artabilmesi  için  iş birimleri  bazında  hangi stratejilerin  uygun  olduğu  belirlenir  ve bunlar uygulanır. Detaylı bir çalışma sonucunda değerin fonksiyonel bileşenlerinin iyileştirilmesi için gereken iş mükemmelliği değişiklikleri de ortaya konur ve uygulanır.
Değerin Sürekli Kılınması / Kurumsallaştırılması: Yaratılacak  değer  artışının bir seferlik olmaması, bu artışın kalıcı olması ve kurumda değer artırmaya yönelik kültürün yerleşmesi için zorunlu olan planlama ve performans yönetim sisteminin sağlıklı olması için gereken tüm detaylar hesaba katılmalıdır.
Müşteri Değer Yönetimi
Müşteri değeri bizim kültürümüzde de var olan  bir kavramdır.“Müşteri Velinimetimizdir” deyişinde (“velinimet”, sözlükte “birine etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse” olarak tanımlanmaktadır.)  müşteri değerinin çok önemsendiğini vurgulamaktadır.
İşletmeler kar amaçlı kuruluşlar, ancak  insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik varlıklardır ve her işletme başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulur. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan faaliyetler, işletme tanımının dışındadır. Buradan hareketle “ her işletme  bir  pazar  için  veya  bir  müşteri  grubu  için  üretim  yapar” diyebiliriz. Bu  temel  düşünce bizi,  değer yönetiminin müşteri için değer yaratmak felsefesine götürür.
Satılabilir  mal veya hizmet  üretmek amacı ile kurulan şirketlerin müşterinin  istediği  özelliklerde mal  veya  hizmet üretmesi veya  başka  bir  deyişle  müşteri  için  değer yaratılması gerekir. Değerin yaratılıp yaratılmadığı müşterinin satın aldığı mal ve hizmeti algılaması sonucu ortaya çıkar.
Müşteri için değer yaratılması ise; müşterinin standart bir malı “daha az bir maliyetle” aldığı zaman veya katlandığı maliyete karşılık elde ettiği “farklılığın” daha fazla yarar sağladığına inandığı zaman kendisi için bir “değer”  yaratılmış demektir. Bu felsefeyi benimseyen işletmeler rekabette üstünlük sağlarlar. Bu  yüzden bir işletmenin yarattığı değer, rakiplerinin  yarattığı değerden daha fazla  olmalıdır. Aksi takdirde işletme değer yaratsa bile rekabet avantajı sağlayamaz.  İşte bunu sağlayacak yönetim modeline” değer yönetimi  deniyor.
Değer  yönetiminin  bir  planlama  ve  kontrol  aracı  olarak  kullanımı  oldukça  yenidir.    İşletmeler  tüm paydaşları için değer yaratırlar. Değer yaratma  işletmeler için önemli  bir rekabet unsurudur
Müşteri Değeri
Bir işletmede müşteri değeri iki açıdan ele alınır. Biri işletmenin müşteri için, değer yaratması, diğeri ise müşterinin işletme için değer yaratmasıdır.
Müşteri  Değerinin  Belirlenmesi: İşletmede  değer  yaratılması  için  yapılan  tüm  faaliyetlerin oluşturduğu sürec değer yönetimidir. Bu süreç, değerin tanımı ile başlar, değer zincirinin belirlenmesi, değer akışının kesintisiz sağlanması ve değerin kontrol edilmesi ile son bulur. Değeri müşteri belirler ve işletme üretir. Değer yönetiminin temeli değerin doğru olarak belirlenmesidir ancak bu her zaman o kadar kolay olmamaktadır.
Sonuç olarak; insanların çabalarını farklı yönlendirmek, işlerini heyecanla yapmalarını sağlamak, işlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmalarını ve yönetime katılımlarını sağlamak,  değer yönetimi  ile ilgili çabalardır.
Değer yönetimi amacının başında; çalışanlarına, bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmek isteyen, öğretilen değil öğrenmeyi isteyen bireyler haline getirmek gelmektedir.

* Not : Bu yazı Kaynak Elektrik Dergisi Eylül 2007 Sayı 220 de yayımlanmıştır.


Bu yazı 2679 defa okundu.
2008 Copyright
Ati Müh. ve Yön. Danışmanlığı
Anasayfa | Seminerler | Makaleler | Röportajlar | Basından | İletişim